Văn bản của xã

Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
526897

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐẦU THU VỆ TINH CHO ĐỐI TƯỢNG HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO, TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Ngày 10/07/2020 16:47:43

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM NGỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /UBND-TB

Cẩm Ngọc, ngày 06 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 chưa có đầu thu truyền hình số vệ tinh.

Căn cứ công công văn số 1068/STTT-QLVT ngày 23/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền Thôngn tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn triển khai công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Thực hiện công văn số 1089/UBND-VHTT ngày 24/6/2020 của UBND huyện Cẩm Thuỷ về việc triển khai công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Cẩm Thuỷ;

Căn cứ danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 của UBND xã Cẩm Ngọc đề nghị được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt; danh sách rà soát lại hộ nghèo, cận nghèo năm 2020;

UBND xã Cẩm Ngọc thông báo tới các ông (bà) trưởng thôn và các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo xã Cẩm Ngọc năm 2018 nắm bắt và thực hiện một số nội dung như sau:

1. Hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ là:

Hộ nghèo, cận nghèo được khảo sát và lập ngày 25/6/2018 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt năm 2018 là những hộ gia đình có Ti vi nhưng không có hệ thống kết nối vệ tinh mặt đất (DVB-T2) và đến năm 2020 vẫn còn là hộ nghèo, cận nghèo.

(Có danh sách niêm yết kèm theo tại Nhà văn hoá thôn)

2. Hộ nghèo, cận nghèo 2018 - 2020 không đủ điều kiện nhận là:

- Hộ gia đình hộ nghèo, cận nghèo không có Ti vi; hoặc có Ti vi nhưng đã có hệ thống kết nối vệ tinh số (DVB-T2); ví dụ: Ti vi đời mới màn hình lét đã có kích hoạt DVB-T2).

- Hộ nghèo, cận nghèo năm 2018, nhưng đã thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2020.

- Hộ nghèo, cận nghèo 2018 – 2020 nhưng không có mặt ở địa phương.

- Hộ nghèo, cận nghèo mới năm 2019, 2020 (chưa có chính sách hỗ trợ đợt này).

3. Nội dung hỗ trợ:

Mỗi 01 hộ gia đình thuộc đối tượng được hưởng sẽ được hỗ trợ 01 bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh, bao gồm:

- Đầu thu: DVB S2 – Humas

- Ăng ten: DUNALS

- Dây cáp nối: RG6 TÁEUNG

- Bộ thiết bị phải được lắp đặt hoàn chỉnh, hoạt động tốt được bàn giao sau khi hoàn thành việc hỗ trợ lắp đặt tại các hộ gia đình và có hướng dẫn sử dụng cụ thể.

Thời gian bảo hành là 12 tháng.

Vậy UBND xã thông báo để các cấp uỷ, ban thôn và các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo nắm bắt và phối hợp với Công ty Việt Trung để thực hiện công tác lắp đặt tới các hộ gia đình.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có hộ nghèo, cận nghèo nào của thôn thắc mắc; thì đề nghị thông tin cho UBND xã để đối chiếu hồ sơ và giải thích kịp thời. Qua đồng chí Quách Ngọc Hiếu – Công chức Văn hoá xã. ĐT. 0934.415.414

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTVHTT huyện; (b/c)

- Lưu HSVH, VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Văn Chương

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐẦU THU VỆ TINH CHO ĐỐI TƯỢNG HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO, TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Đăng lúc: 10/07/2020 16:47:43 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM NGỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /UBND-TB

Cẩm Ngọc, ngày 06 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 chưa có đầu thu truyền hình số vệ tinh.

Căn cứ công công văn số 1068/STTT-QLVT ngày 23/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền Thôngn tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn triển khai công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Thực hiện công văn số 1089/UBND-VHTT ngày 24/6/2020 của UBND huyện Cẩm Thuỷ về việc triển khai công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Cẩm Thuỷ;

Căn cứ danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 của UBND xã Cẩm Ngọc đề nghị được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt; danh sách rà soát lại hộ nghèo, cận nghèo năm 2020;

UBND xã Cẩm Ngọc thông báo tới các ông (bà) trưởng thôn và các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo xã Cẩm Ngọc năm 2018 nắm bắt và thực hiện một số nội dung như sau:

1. Hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ là:

Hộ nghèo, cận nghèo được khảo sát và lập ngày 25/6/2018 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt năm 2018 là những hộ gia đình có Ti vi nhưng không có hệ thống kết nối vệ tinh mặt đất (DVB-T2) và đến năm 2020 vẫn còn là hộ nghèo, cận nghèo.

(Có danh sách niêm yết kèm theo tại Nhà văn hoá thôn)

2. Hộ nghèo, cận nghèo 2018 - 2020 không đủ điều kiện nhận là:

- Hộ gia đình hộ nghèo, cận nghèo không có Ti vi; hoặc có Ti vi nhưng đã có hệ thống kết nối vệ tinh số (DVB-T2); ví dụ: Ti vi đời mới màn hình lét đã có kích hoạt DVB-T2).

- Hộ nghèo, cận nghèo năm 2018, nhưng đã thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2020.

- Hộ nghèo, cận nghèo 2018 – 2020 nhưng không có mặt ở địa phương.

- Hộ nghèo, cận nghèo mới năm 2019, 2020 (chưa có chính sách hỗ trợ đợt này).

3. Nội dung hỗ trợ:

Mỗi 01 hộ gia đình thuộc đối tượng được hưởng sẽ được hỗ trợ 01 bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh, bao gồm:

- Đầu thu: DVB S2 – Humas

- Ăng ten: DUNALS

- Dây cáp nối: RG6 TÁEUNG

- Bộ thiết bị phải được lắp đặt hoàn chỉnh, hoạt động tốt được bàn giao sau khi hoàn thành việc hỗ trợ lắp đặt tại các hộ gia đình và có hướng dẫn sử dụng cụ thể.

Thời gian bảo hành là 12 tháng.

Vậy UBND xã thông báo để các cấp uỷ, ban thôn và các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo nắm bắt và phối hợp với Công ty Việt Trung để thực hiện công tác lắp đặt tới các hộ gia đình.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có hộ nghèo, cận nghèo nào của thôn thắc mắc; thì đề nghị thông tin cho UBND xã để đối chiếu hồ sơ và giải thích kịp thời. Qua đồng chí Quách Ngọc Hiếu – Công chức Văn hoá xã. ĐT. 0934.415.414

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTVHTT huyện; (b/c)

- Lưu HSVH, VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Văn Chương

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
Dự báo thời tiết Thanh Hóa