Truy cập

Hôm nay:
215
Hôm qua:
673
Tuần này:
1308
Tháng này:
10370
Tất cả:
205040

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Ngày 10/06/2020 16:07:22

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM NGỌC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 37 /KH-UBND


Cẩm Ngọc, ngày 10 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH
Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Thực hiện công văn số 983/UBND-VHTT ngày ngày 08/6/2020 của UBND huyện Cẩm Thuỷ về việc đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020;
UBND huyện xã Cẩm Ngọc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích: Để việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 tạo được hiệu ứng, sự lan toả trong xã hội, từng bước tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam.

2. Yêu cầu: Các hoạt động được tổ chức dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Chủ đề: Năm 2020 là “Bình an - Hạnh phúc”.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tuyên truyền trực quan

1.1. Tại xã: Treo 02 băng zôn khẩu hiệu tại khu trung tâm xã (trên đường 217).

1.2. Tại các thôn: Mỗi thôn 01 băng zôn khẩu hiệu

- Nội dung khẩu hiệu

+ Nhiệt liệt hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6!

+ Bạo lực với thành viên khác trong gia đình là vi phạm pháp luật.

+ Gia đình là tổ ấm của mỗi con người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

+ Tình yêu thương của ông bà, cha mẹ và lòng hiếu kính của con cháu là hạnh

phúc của mỗi gia đình.

2. Tuyên truyền miệng:

- Tổ chức biên tập tin bài tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, cấp bài về thôn tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh thôn.

- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6 gắn với tháng hành động Quốc gia về PCBL gia đình trong các hội nghị, sinh hoạt; nhấn mạnh ý nghĩa của bữa cơm gia đình.

3. Thời gian thực hiện:

- Tuyên truyền miệng từ 10/6– hết ngày 30/6/2019.

- Treo băng zôn từ ngày 26 – 29/6/2019.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên BCĐ công tác gia đình xã.

- Tập chung bám sát cơ sở để chỉ đạo các ban vận động thực hiện công tác gia đình thực hiện công tác tuyên truyền.

- Rà, soát, nắm bắt tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn, bổ xung điều chỉnh sửa chữa các bản quy chế PCBL gia đình để phù hợp với thực tế.

2. Bộ phận văn hóa xã:

- Tham mưu các nội dung và thực hiện công tác tuyên truyền trực quan tại xã, tin bài phát trên đài truyền thanh xã và cấp bài truyền thông cho các thôn.

- Tham mưu các nội dung hoạt động của Ban chỉ đạo gia đình xã, giao cho các thành viên BCĐ nhằm thực hiện các nội dung đạt kết quả.

3. Kế toán ngân sách: Cân đối nguồn kinh phí thực hiện các nội dung tuyên truyền và hoạt động của BCĐ công tác gia đình.

4. Các thôn:

- Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền tại thôn bằng các hình thức như trên.

- Chỉ đạo và kiện toạn lại Nhóm PCBL gia đình và CLB gia đình phát triển bền vững.

- Tích cực nắm bắt tình hình và thống kế so vụ bạo lực gia dình tại thôn, kịp thời phản ánh với BCĐ xã để kịp thời đề xuất giải quyết và xử lý.

5. Đề nghị mặt trận và các đoàn thể xã phối hợp: Xây dựng chương trình hành động gắn liền với các nội dung tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Trên đây là nội dung tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28/6/2020 và tháng Quốc gia PCBL gia đình năm 2020. Đề nghị các bộ phận liên quan quan tâm thực hiện đạt kết quả.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy; HĐND; ( b/c)
- Phòng VHTT huyện;
- Các thành viên BC Đ xã;
- Các thôn; (t/h
- Lưu VT, VH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
( Đã ký)
Nguyễn Đăng Quyền

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Đăng lúc: 10/06/2020 16:07:22 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM NGỌC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 37 /KH-UBND


Cẩm Ngọc, ngày 10 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH
Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Thực hiện công văn số 983/UBND-VHTT ngày ngày 08/6/2020 của UBND huyện Cẩm Thuỷ về việc đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020;
UBND huyện xã Cẩm Ngọc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích: Để việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 tạo được hiệu ứng, sự lan toả trong xã hội, từng bước tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam.

2. Yêu cầu: Các hoạt động được tổ chức dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Chủ đề: Năm 2020 là “Bình an - Hạnh phúc”.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tuyên truyền trực quan

1.1. Tại xã: Treo 02 băng zôn khẩu hiệu tại khu trung tâm xã (trên đường 217).

1.2. Tại các thôn: Mỗi thôn 01 băng zôn khẩu hiệu

- Nội dung khẩu hiệu

+ Nhiệt liệt hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6!

+ Bạo lực với thành viên khác trong gia đình là vi phạm pháp luật.

+ Gia đình là tổ ấm của mỗi con người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

+ Tình yêu thương của ông bà, cha mẹ và lòng hiếu kính của con cháu là hạnh

phúc của mỗi gia đình.

2. Tuyên truyền miệng:

- Tổ chức biên tập tin bài tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, cấp bài về thôn tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh thôn.

- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6 gắn với tháng hành động Quốc gia về PCBL gia đình trong các hội nghị, sinh hoạt; nhấn mạnh ý nghĩa của bữa cơm gia đình.

3. Thời gian thực hiện:

- Tuyên truyền miệng từ 10/6– hết ngày 30/6/2019.

- Treo băng zôn từ ngày 26 – 29/6/2019.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên BCĐ công tác gia đình xã.

- Tập chung bám sát cơ sở để chỉ đạo các ban vận động thực hiện công tác gia đình thực hiện công tác tuyên truyền.

- Rà, soát, nắm bắt tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn, bổ xung điều chỉnh sửa chữa các bản quy chế PCBL gia đình để phù hợp với thực tế.

2. Bộ phận văn hóa xã:

- Tham mưu các nội dung và thực hiện công tác tuyên truyền trực quan tại xã, tin bài phát trên đài truyền thanh xã và cấp bài truyền thông cho các thôn.

- Tham mưu các nội dung hoạt động của Ban chỉ đạo gia đình xã, giao cho các thành viên BCĐ nhằm thực hiện các nội dung đạt kết quả.

3. Kế toán ngân sách: Cân đối nguồn kinh phí thực hiện các nội dung tuyên truyền và hoạt động của BCĐ công tác gia đình.

4. Các thôn:

- Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền tại thôn bằng các hình thức như trên.

- Chỉ đạo và kiện toạn lại Nhóm PCBL gia đình và CLB gia đình phát triển bền vững.

- Tích cực nắm bắt tình hình và thống kế so vụ bạo lực gia dình tại thôn, kịp thời phản ánh với BCĐ xã để kịp thời đề xuất giải quyết và xử lý.

5. Đề nghị mặt trận và các đoàn thể xã phối hợp: Xây dựng chương trình hành động gắn liền với các nội dung tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Trên đây là nội dung tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28/6/2020 và tháng Quốc gia PCBL gia đình năm 2020. Đề nghị các bộ phận liên quan quan tâm thực hiện đạt kết quả.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy; HĐND; ( b/c)
- Phòng VHTT huyện;
- Các thành viên BC Đ xã;
- Các thôn; (t/h
- Lưu VT, VH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
( Đã ký)
Nguyễn Đăng Quyền

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)