Truy cập

Hôm nay:
156
Hôm qua:
170
Tuần này:
1002
Tháng này:
3965
Tất cả:
236996

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM NGỌC

CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/KH-UBND

Cẩm Ngọc, ngày 07  tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

 
 

 


          Căn cứ kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 05/3/2018 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018;

          UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 như sau:

          I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

          1. Mục đích:

          - Thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 – 27/3/2018); 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018).

          - Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”.

          - Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

          2. Yêu cầu:

          - Tổ chức phạm vi quy mô cấp xã;

          - Có sự  lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

          - Chạy cổ vũ phong trào trong toàn nhân dân; phấn đấu huy động tối thiểu 10 % tổng số dân cuu sống trên địa bàn xã tham gia chạy:

II/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1. Tổ chức: UBND xã:

2. Địa điểm:

- Khai mạc tại sân cơ quan xã;

- Cự ly chạy: Gần 2 km (Chạy từ cơ quan xã  - Cầu Ngán 1 – Cơ quan xã).

- Hình thức: Chạy đồng loạt.

3. Thành phần:

- Ở xã: Toàn bộ cán bộ cơ quan xã:

- Các nhà trường; cơ quan 10 người trên đơn vị (Cả lãnh đạo, giáo viên và học sinh).

- Trạm y tế: 03 người ( Kết hợp chăm sóc sức khỏe)

- Các thôn: tối thiểu 15 người; trong đó phải có 1 nửa số lượng là nhân dân; mỗi đoàn thể 01 người.

4. Thời gian:

- Tổ chức 01 buổi sáng ngày ngày 25/03/2018. (Sáng chủ nhật)

          5. Kinh phí:

          - Kinh phí tổ chức do nguồn ngân sách xã phân bổ cho hoạt động TDTT năm 2018.

          - Các thôn, cơ quan tự lo kinh phí khi tham.

          6. Nội dung chương trình khai mạc:

          - Chào cờ

          - Phát biểu khai mạc

          - Đồng thanh hô khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể – Bảo vệ tổ quốc”, rèn luyện thân thể – Kiến thiết đất nước”, “Thể dục thể thao – Khỏe”.

          - Tổ chức chạy đồng hành: phải chạy hết cự ly.

          II/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Bộ phận Văn hóa xã:

- Tham mưu các văn bản tổ chức thực hiện;

- Tham mưu các nội dung trang trí khánh tiết.

- Tham mưu nội dung liên quan tổ chức thành công buổi lễ

- Tham mưu chuẩn bị các vật dụng tuyên truyền.

          2. Ban công an xã phối hợp với Ban CHQC xã:

          - Xây dựng kế hoạch, triệu tập lực lượng duy trì đảm bảo tình hình an toàn giao thông trên xuất quá trình chạy trên quốc lộ 217.

          3. Kế toán ngân sách:

          Cân đối nguồn kinh phí để tổ chức các nội dung tại xã đạt kết quả.

          4. Trạm y tế xã:

          Sắp xếp thời gian, chuẩn bị các vật tư y tế cần thiết và cắt cử cán bộ tham gia đảm bảo tình hình sức khỏe cho đoàn trong quá trình chạy.

5. Văn phòng UBND xã: Theo dõi, đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện kế hoạch đạt kết quả.

6. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể:

Đề nghị mặt trận và các đoàn thể phối hợp với UBND xã thực hiện các nội dung sau:

- Tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng ngày chạy Olympic.

- Tham gia chạy đồng hành để hưởng ứng.

 

          Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Đề nghị các bộ phận liên quan, các ông bả thủ trưởng các cơ quan, các ông bà trưởng thôn tích cực tuyên truyền và nghiêm túc thực hiện để đạt kết quả cao.      

         

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND xã;

- BTC huyện;

- Đoàn xã;

- Bộ phận văn hóa xã;

- Kế toán ngân sách;

- VP UBND;

- Lưu HSVH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Dương Văn Vân